Home » Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu na rok szkolny 2024/2025

Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

              Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.)

              Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

          Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

              Zarządzenie nr Nr 0050.700.2024.Z Wójta Gminy Żegocina  z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na roku szkolnym 2024/2025 do przedszkola, oddziału przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

I. Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny.
 2. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wyciąg z Regulaminu zostaje podany do powszechnej wiadomości na tablicy dla rodziców w budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu i na stronie internetowej szkoły:  www.zsrozdziele.pl.

II. Zasady rekrutacji

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest kompletnie wypełniony
   i złożony w terminie „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rozdzielu”.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny.
 3. Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce,
  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6 ustawy Prawo oświatowe.
 4. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozdzielu przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

III. Kryteria rekrutacji

 1. W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata;
 4. niepełnosprawność kandydata;
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Kryteria, o których mowa w pkt. 2, mają jednakową wartość.
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 12. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko pięcioletnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola – liczba punktów 80,
 13. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę/studiują – liczba punktów 40,
 14. dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór – liczba punktów 30,
 15. dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje – liczba punktów 20.
 • Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w punkcie 4 są:
 • określonych w pkt 1) – wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, decyzja dyrektora publicznej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • określonych  w pkt 2) i pkt. 4) –  aktualne  na  dzień  składania  wniosku  dokumenty, zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, oświadczenie
  o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z placówki szkolnej,
 • określonych w pkt 3 – oświadczenia rodziców opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Oddział Przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby tych kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy pkt. 4 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.

IV. Termin rekrutacji oraz prace Komisji Rekrutacyjnej

 1. Informacja o terminie rekrutacji podana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy dla rodziców w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 3. od 5 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r. – rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu składają pisemną deklarację potwierdzającą wolę kontynuowania przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu,
 4. od 26 lutego 2024r. do 29 marca 2024r. składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. 8 kwietnia 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 6. od 8 kwietnia 2024r. Do 12 kwietnia 2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 7. 15 kwietnia 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

V. KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Członkowie komisji rekrutacyjnej zostają poinformowani o zachowaniu poufności w trakcie prac komisji.
 3. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się na terenie szkoły w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 • Komisja rekrutacyjna ustala prawidłowość złożonych wniosków i innych dokumentów pod względem formalnym.
 • W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w celu zapewnienia miejsc w oddziale dla dzieci spełniających kryteria rekrutacji.
 •  W drugim etapie komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do oddziału w ramach posiadanych miejsc.
 • Dyrektor szkoły zobowiązany jest udostępnić komisji rekrutacyjnej wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku konieczności weryfikacji dokumentacji potwierdzającej dyrektor szkoły ustala kolejny termin posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
 • Z każdego posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół postępowania rekrutacyjnego.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska dzieci oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do danego oddziału przedszkolnego. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 1. Listy, zgodnie z harmonogramem rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

VI. ZADANIA CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ ORAZ DYREKTORA SZKOŁY W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. przyjęcie od dyrektora szkoły wniosków wraz z załącznikami,
 2. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
 3. weryfikowanie złożonych dokumentów pod względem spełniania kryteriów ustawowych
  oraz wynikających z regulaminu kryteriów dodatkowych,
 4. określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci,
 5. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
 7. realizacja procesu związanego z ogłoszeniem rekrutacji,
 8. publikacja na stronie internetowej i w szkole na tablicy ogłoszeń niniejszego regulaminu,
 9. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  oraz przyjmowanie innych dokumentów przedkładanych przez rodziców,
 10. sporządzenie na posiedzenie komisji rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci
  zawierającego nazwiska i imiona dzieci,
 11. wydanie komisji rekrutacyjnej wniosków wraz z załącznikami,
 12. rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy, o których mowa w podstawie prawnej niniejszego regulaminu.

VIII. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

VIII. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rozdzielu.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych,
 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rozdziele, 01.02.2024 r.

Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 11.30, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zsrozdziele@poczta.onet.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo