Home » Regulamin Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych

Regulamin Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych

Regulamin Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych

w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu

na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.)

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie   przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz.1737).

Zarządzenie Nr 0050. 451.2021.Z  Wójta Gminy Żegocina z dnia 1 lutego 2022r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rekrutacja dzieci do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny.
 3. Rekrutacja dzieci do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wyciąg z Regulaminu zostaje podany do powszechnej wiadomości na tablicy dla rodziców w budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu i na stronie internetowej szkoły: pl
 5. Zasady rekrutacji
 6. Podstawą zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego jest kompletnie wypełniony
  i złożony w terminie „Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rozdzielu”.
 7. Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny.
 8. Rodzice dzieci już uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce,
  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6 ustawy Prawo oświatowe.
 9. Do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rozdzielu przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.
 10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

III. Kryteria rekrutacji

 1. W pierwszej kolejności do Oddziałów Przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe

w obwodzie szkoły.

 1. W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 2, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko pięcioletnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola – liczba punktów 80,

2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę/studiują – liczba punktów 40,

3) dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór – liczba punktów 30,

4) dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje – liczba punktów 20.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej mogą być przyjęci do Oddziału Przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Oddział Przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby tych kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy pkt. 4 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Termin rekrutacji oraz prace Komisji Rekrutacyjnej
 2. Informacja o terminie rekrutacji podana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy dla rodziców w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)  od 21 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)  11 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3)  od 12 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

4)  26 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. KOMISJA REKRUTACYJNA
 2. Postępowanie rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska dzieci oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do Oddziału Przedszkolnego.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Oddziału Przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VII. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Oddział Przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

VIII. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rozdzielu.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rozdziele,  03.02.2022 r.

Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 11.30, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zsrozdziele@poczta.onet.pl 

Wnioski o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców lub do pobrania w sekretariacie lub Oddziale Przedszkolnym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.451.2022.Z Wójta Gminy Żegocina, z dnia 01 lutego 2022 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego.

Deklaracja kontynuacji

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo