Home » PLAN PRACY ŚWIETLICY

PLAN PRACY ŚWIETLICY

Wychowawca świetlicy – mgr Lidia Szkodny

                                                   mgr Grażyna Nożkiewicz

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ZADANIA FORMY I ŚRODKI REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA I WSPÓŁPRACUJĄCA TERMIN REALIZACJI
 

Organizacja pracy świetlicy.

 

1. Przygotowanie sali: dekoracje tablic.

 

2. Podział na grupy wychowawcze .

 

3. Założenie dokumentów: dziennik, plan pracy.

 

4. Zorganizowanie bezpiecznego dowozu i odwozu uczniów.

 

5. Objęcie opieką wszystkich uczniów korzystających ze

 świetlicy szkolnej.

 

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy.

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2016

 

 

Kształtowanie właściwych postaw moralnych i wskazywanie wzorców zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Praca dla szkoły i środowiska zgodnie z całorocznym planem pracy.

 

2. Włączanie uczniów do brania odpowiedzialności za dyscyplinę , ład i porządek.

 

3. Przestrzeganie zasad kulturalnych życia codziennego: szkoła, stołówka, świetlica, autobus.

 

4. Mobilizowanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

5. Zaznajamianie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

6. Dążenie do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z nieprzestrzeganiem norm społecznych.

 

7. Przygotowanie uczniów do brania udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych – przypominanie o odświętnym stroju szkolnym.

 

8. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami wychowanków, odnotowywanie rozmów, spotkań z rodzicami w dokumentacji świetlicy.

 

9. Zbiórka zakrętek – uwrażliwianie  wychowanków na problemy zdrowotne ich rówieśników.

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

Profilaktyka agresji i przemocy 

w szkole.

 

1. Pogadanki dotyczące radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami kolegów.

2. Organizowanie zajęć mających na celu naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole.

3. Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

Działania mające na celu edukację dzieci i rodziców w zakresie korzystania z Internetu.

 

 

 

 

 

Opracowanie szkolnego programu profilaktycznego „ROZSĄDNE SIECIAKI” mającego na celu uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom zagrożeń, płynących  z korzystania  z Internetu  oraz przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez:

 

– diagnozę aktywności internetowej uczniów oraz diagnozę wiedzy rodziców związanej                z ilością czasu jaki dziecko poświęca przeglądaniu stron Internetowych, a także wiedzy rodziców na temat zagrożeń płynących z sieci  (ankiety dla dzieci i rodziców);

 

– rozmowy i pogadanki prowadzone w czasie zajęć komputerowych oraz na lekcjach wychowawczych;

 

 

 – opracowanie ulotki skierowanej do rodziców podsumowującej  wyniki ankiety przeprowadzonej w szkole oraz udzielającej wskazówek w jaki sposób jasno określić zasady korzystania z Internetu;

 

– zorganizowanie konkursu na najciekawiej opracowany plakat -dotyczący zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu (praca grupowa – obowiązkowo 1 praca z klasy);

 

przygotowanie i przedstawienie  przez dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe inscenizacji  odnoszącej się do odpowiedzialnego korzystania z Internetu,

 

 – organizację spotkania szkoleniowego dla  rodziców;

 

Opracowanie programu – mgr Lidia Szkodny

Program realizowany we współpracy z wszystkimi  nauczycielami.

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

2017r.

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

2017r.

 

 

 

 

 

 

 

Luty

2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie  i rozwijanie zainteresowań.

Kształtowanie właściwych nawyków  w zakresie zabawy             i rozrywki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie pamięci i myślenia poprzez gry i zabawy.

 

2. Zachęcanie uczniów do czytelnictwa książek.

 

3.Korzystanie z komputerów i Internetu.

 

4. Przygotowywanie uczniów do konkursów plastycznych organizowanych w świetlicy, a także wynikających z pracy biblioteki szkolnej oraz przypadających na bieżąco uroczystości i świąt.

 

5. Organizowanie konkursów o tematyce świątecznej wraz z biblioteką szkolną.

 

6. Wystawy prac plastycznych w świetlicy szkolnej i w Centrum Kultury w Żegocinie.

 

7. Organizowanie świetlicowych konkursów:

·         warcab

 

·         na najciekawiej opracowany plakat -dotyczący zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu

 

·         dobrego zachowania

 

 

8. Przygotowywanie uczniów do właściwego odbioru filmów i programów telewizyjnych.

 

9. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – wspólne czytanie lektur.

 

10. Mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.

 

11. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez przesadzanie i hodowlę kwiatów w świetlicy.

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy oraz wychowawcy klas I-III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca świetlicy.

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2017r. /i luty 2018 r.

 

 

Grudzień 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018r.

 

 

W ciągu roku szkolnego.

Wypracowanie

wśród uczniów

nawyku systematy –

– cznego odrabiania zadań domowych.

1. Wdrażanie do prawidłowej postawy umysłowej.

 

2. Nauka korzystania ze źródeł wiedzy:  encyklopedie, słowniki, atlasy, komputery.

 

3. Kontrola zadań wykonywanych w świetlicy.

 

4. Praca indywidualna z uczniami, którym potrzebna jest pomoc w nauce.

 

5. Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla  uczniów klas IV-VII z opiniami PPP, którzy posiadają braki i zaległości z poszczególnych przedmiotów oraz mają trudności w nauce.

 

6. Stosowanie ćwiczeń ortograficznych.

 

7. Systematyczne organizowanie nauki własnej.

 

8. Doskonalenie logicznego myślenia poprzez gry planszowe, rebusy, krzyżówki itp.

Nauczyciele pracujący w świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas.

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

Troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny uczniów. 1. Współpraca z pielęgniarką szkolną – pogadanki o tematyce zdrowotnej: mycie rąk przed posiłkiem itp.

 

2. Przypominanie o zachowaniu właściwej postawy w ławce, w czasie odrabiania lekcji.

 

3. Rozmowy z uczniami o powodach ich strachu na wymienionych  lekcjach oraz organizacja pomocy koleżeńskiej.

 

4. Przestrzeganie zasad BHP na wszystkich zajęciach szkolnych.

 

5. Przestrzeganie regulaminu: świetlicy, stołówki, szkoły.

 

6. Zorganizowanie kącika z wychowania komunikacyjnego.

 

7. Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym – poznawanie zasad nowych gier i zabaw.

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy.

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.


 

Zatwierdzono do realizacji przez Rade Pedagogiczną w  dniu
31 sierpnia 2017r.

Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 29 września 2017 r.

Zaopiniowano pozytywnie przez  Samorząd Uczniowski w dniu
12 września 2017 r.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_2884

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo