Home » Program adaptacyjny dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej

Program adaptacyjny dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

W ROZDZIELU

Rok szkolny 2019/2020

Wstęp

        Przejście uczniów z I etapu edukacyjnego do kl. IV niesie za sobą wiele problemów zarówno dla ucznia jak i rodzica.

Aby zniwelować czynniki negatywnie wpływające na powodzenia szkolne został stworzony w naszej szkole program adaptacyjny redukujący owe czynniki.

 

Cele ogólne

         Cele ogólne tego programu są zgodne z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i zakładają:

 • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości;
 • poszanowanie godności ucznia;
 • zapewnienie uczniowi przyjaznych i bezpiecznych warunków do nauki i zabawy;
 • rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

Cele szczegółowe

 • ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych warunków szkolnych;
 • obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV;
 • zwiększenie samodzielności uczniów, przełamanie barier, które stawia przed nimi nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości itd.;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w szkole i klasie;
 • wspieranie rodziców w nowej dla rodziny sytuacji;
 • włączenie rodziców do współpracy przy realizacji programu.

 

 

Działania nauczycieli w klasie IV

 1. Zgromadzenie informacji o uczniach od wychowawcy klasy III – sierpień, wrzesień.
 2. „Wrzesień miesiącem bez negatywnych ocen”- przyzwyczajenie uczniów do innych
  zasad pracy, oceniania i oczekiwań poszczególnych nauczycieli.
 3. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu zdiagnozowania ich potrzeb i trudności adaptacyjnych – po tygodniu (ZAŁĄCZNIK nr 1) i po miesiącu  od rozpoczęcia nauki (ZAŁĄCZNIK nr 2).
 4. Zapoznanie uczniów z zajęciami lekcyjnymi w klasie czwartej oraz  wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowymi zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz kryteriami oceny z zachowania
 5. Przedstawienie planu zajęć lekcyjnych.
 6. Przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły (świetlica, samorząd).
 7. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, regulaminami pracowni, organizacją pracy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 8. Budowanie relacji wzajemnej życzliwości, poszanowania i zaufania.
 9. Wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem, lękami związanymi z przekraczaniem „progu szkolnego”.
 10. Uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem.
 11. Wybór samorządu klasowego i określenie jego zadań.
 12. Przydział dodatkowych funkcji w klasie.
 13. Prawa i obowiązki ucznia.
 14. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i imprez okolicznościowych.
 15. Planowanie czasu nauki, zabawy i wypoczynku.
 16. Zajęcia integrujące grupę prowadzone przez wychowawcę.
 17. Indywidualizacja procesu nauczania, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
 1. Zaktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

 

Działania skierowane do rodziców:

 1. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców klasy IV na początku roku szkolnego – przedstawienie zespołu nauczycielskiego dla danej klasy.
 2. Zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym dla uczniów kl. IV.
 3. Wychowawca omawia trudności adaptacyjne, które mogą wystąpić u dzieci w tym wieku oraz specyfikę i warunki nauki w klasie czwartej, przedstawia możliwości poszukiwania pomocy w razie wystąpienia trudności.
 4. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej trudności adaptacyjne dzieci klas czwartych oraz działania rodziców zmierzające do rozwiązania  problemów. (ZAŁĄCZNIK nr 3)
 5. Współpraca z rodzicami, włączenie rodziców w organizację imprez klasowych.

 

Sposoby realizacji założeń programowych

 1. Formy pracy
 • Praca z całym zespołem
 • Praca w grupach
 • Praca w parach
 • Praca indywidualna

 

 1. Metody
 • podająca
 • problemowa
 • aktywizująca

 

 1. Techniki
 • ankiety
 • obserwacja
 • rozmowa

 

Ewaluacja

          Ewaluacja dokona się na podstawie obserwacji uczniów oraz  analizie  wypełnionych przez uczniów i rodziców ankiet jak i  zaprezentowaniu wniosków.

 

         Program będzie realizowany w ramach działań zawartych
w programie wychowawczym klasy i ma charakter otwarty.

 

Załącznik nr 1

Od niedawna jesteście uczniami klasy 4. Chcemy się dowiedzieć, czy nie macie problemów z odnalezieniem się w nowej sytuacji.

Proszę wypełnijcie ankietę.  Ankieta jest  anonimowa.

Jakie trudności napotykasz w szkole, co sprawia Ci największe problemy po przejściu  z klasy 3 do klasy  4?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do kogo w szkole możesz się zwrócić o pomoc, gdy jej potrzebujesz?

 1. wychowawcy
 2. nauczyciela dyżurującego
 3. nauczyciela przedmiotowca
 4. kolegi, koleżanki
 5. pedagoga

 

Załącznik nr 2

Drodzy Uczniowie

Miesiąc temu przyszliście do klasy 4. Chcemy się dowiedzieć, czy czas, który od tego momentu minął, pomógł Wam poznać szkołę i nauczycieli.

Proszę wypełnijcie ankietę.  Ankieta jest  anonimowa.

Jak radzisz sobie w szkole, czy występują jeszcze jakieś trudności po przejściu z klasy 3 do klasy 4, czy poruszasz się po szkole bez problemów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakich rad możesz udzielić kolejnym  uczniom klas 4?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 3

Szanowni Państwo

Wasze dziecko jest uczniem klasy czwartej. Przejście z klasy 3 do 4 było ważnym momentem w życiu dziecka i rodziny. Chcielibyśmy abyście podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere wypowiedzi.

 

 1. Jakie największe problemy napotkało Państwa dziecko w klasie czwartej ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Jakiego rodzaju trudności napotkali Państwo podczas rozwiązywania tych problemów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. W jaki sposób próbowali Państwo pomóc dziecku?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo