Home » Program adaptacyjny dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej

Program adaptacyjny dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej

PROGRAM ADAPTACYJNY    

NA ROK SZKOLNY 2022/2023             

DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH                              

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im.  Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu

Przekroczenie „progu szkolnego”, jakim jest przejście do II etapu edukacyjnego z klasy III do klasy IV, staje się dla dziecka przełomowym momentem w jego życiu szkolnym. Na ten okres przypada największa liczba szkolnych niepowodzeń. Młody człowiek, chcąc podołać nowym wyzwaniom, może zacząć przeżywać negatywne emocje, takie jak: obawa, lęk, niepokój oraz napotykać na różne trudności. Sprzyjają temu:

 • inny wychowawca;
 • wielu nauczycieli o różnych osobowościach, wymaganiach, sposobach    przekazywania wiedzy, sposobu traktowania uczniów;
 • wprowadzenie nowych przedmiotów;
 • posługiwanie się skalą ocen;
 • szybsze tempo pracy;

Bardzo ważne w okresie zmiany etapów jest stworzenie przyjaznego klimatu w szkole, na który składają się relacje uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń. Nauczyciele powinni dążyć do tego, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki przystosowania się do zmienionej rzeczywistości. Uczniowie wymagają wtedy szczególnej opieki ze strony dorosłych, oczekują otwartej i opiekuńczej postawy pozwalającej bez zbytniego stresu i niepotrzebnych lęków przekroczyć próg między klasą III – nauczaniem zintegrowanym
a klasą IV.

Program adaptacyjny kl. IV opracowany został dla potrzeb uczniów i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

CELE PROGRAMU:

 1. Ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych bądź zmieniających warunków szkolnych.
 2. Obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV.
 3. Zwiększenie samodzielności uczniów, przełamanie barier, które stawia przed nimi nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości itd.
 4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w szkole i klasie.
 5. Wspieranie rodziców w nowej dla rodziny sytuacji.
 6. Włączenie rodziców do współpracy w realizację programu.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W KLASIE IV

 1. Zgromadzenie informacji o uczniach od wychowawcy klasy III – sierpień, wrzesień.
 2. „Wrzesień  miesiącem bez negatywnych ocen”- przyzwyczajenie uczniów do innych zasad pracy, oceniania i oczekiwań poszczególnych nauczycieli.
 1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu zdiagnozowania ich potrzeb i trudności adaptacyjnych – po tygodniu (ZAŁĄCZNIK nr 1) i po miesiącu od rozpoczęcia nauki. (ZAŁĄCZNIK nr 2)
 2. Zapoznanie uczniów z zajęciami lekcyjnymi w klasie czwartej oraz wymaganiami edukacyjnym.
 3. Zapoznanie uczniów z klasą.
 4. Przedstawienie planu zajęć lekcyjnych
 5. Przedstawienie zasad funkcjonowania samorządu.
 6. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, regulaminami pracowni, organizacją pracy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 7. Budowanie relacji wzajemnej życzliwości, poszanowania i zaufania.
 8. Wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem, lękami związanymi z przekraczaniem „progu szkolnego”.
 9. Uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem.
 10. Wybór samorządu klasowego i określenie jego zadań.
 11. Przydział dodatkowych funkcji w klasie.
 12. Prawa i obowiązki ucznia.
 13. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i imprez okolicznościowych.
 14. Planowanie czasu nauki, zabawy i wypoczynku.
 15. Zajęcia integrujące grupę prowadzone przez wychowawcę.
 16.  Indywidualizacja procesu nauczania, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
 17. Zaktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach;

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW:

 1. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców klasy IV na początku roku szkolnego – przedstawienie zespołu nauczycielskiego dla danej klasy, Zapoznanie rodziców z oferta szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym dla uczniów kl. IV.
 3.  Pedagogizacja: przedstawienie trudności adaptacyjnych, które mogą wystąpić u dzieci w tym wieku oraz specyfikę i warunki nauki w klasie czwartej i możliwości poszukiwania pomocy w razie wystąpienia trudności.
 4. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej trudności adaptacyjne dzieci klas IV
  i działania Rodziców zmierzające do rozwiązania problemów. (ZAŁĄCZNIK nr 3)
 5. Współpraca z rodzicami, włączenie rodziców w organizację imprez klasowych.

EWALUACJA

 1. Przedstawienie analizy z wypełnionych przez uczniów i rodziców ankiet, zaprezentowanie wniosków.
 2. Przygotowanie programów naprawczych.   

 

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo