Home » Program adaptacyjny dla uczniów kl. I szkoły podstawowej

Program adaptacyjny dla uczniów kl. I szkoły podstawowej

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. Karoliny Kózkówny
W ROZDZIELU
Rok szkolny 2017/18

WSTĘP

Rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, bywa często dużym stresem dla dzieci. Dlatego już od pierwszego dnia pobytu w szkole, wychowawca powinien zapoznawać ich z nowym środowiskiem, zachęcać do nauki, do nowego trybu życia.

Wszyscy pierwszoklasiści odbywali roczne przygotowanie przedszkolne oddziale przedszkolnym przy naszej szkole. Dlatego też adaptacja tych dzieci do warunków szkolnych odbywała się stopniowo w ciągu całego pobytu w przedszkolu. Przedszkolaki brały udział w różnych uroczystościach szkolnych, wspólnych zabawach wraz z uczniami klas I – III, odbywały sie integracyjne wycieczki, spotkania na sali gimnastycznej oraz placu zabaw.

Dodatkowo dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w zajęciach otwartych przygotowanych przez klasę I.
Program adaptacyjny uczniów klasy pierwszej ma służyć zarówno nauczycielowi jak i uczniom. Stanowi uporządkowany wykaz zadań i treści, sposobów i form, które powinien realizować nauczyciel, aby dzieci już od pierwszego dnia pobytu w szkole miały możliwość szerokiego zaspokajania swoich potrzeb, wyrażania uczuć, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Ma ułatwić pracę nauczyciela z wychowankami, sprawić, aby dzieci czuły się szczęśliwe, bezpieczne i rozumiane, by chętnie przychodziły do szkoły, były radosne, zadowolone, życzliwe innym, twórcze i pełne optymizmu.
CEL OGÓLNY PROGRAMU:
– bezstresowa adaptacja dzieci do nauki w szkole,
– tworzenie i kształtowanie prawidłowo funkcjonującego zespołu klasowego.CELE SZCZEGÓ£OWE:
– nabywanie przez dzieci nowych doświadczeń i umiejętności poprzez zabawę,
– kształtowanie u uczniów pozytywnych emocji – radość, zadowolenie,
– podnoszenie wiary we własne siły i wzmacnianie samooceny,
– zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa,
– wyrabianie umiejętności określania uczuć własnych i rozpoznawania uczuć innych,
– uczenie odpowiedzialności za siebie i kolegów,
– poznawanie praw i obowiązków ucznia,
– nawiązanie więzi przyjacielskich i koleżeńskich w klasie,
– wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie i nauka wzajemnej współpracy,
– zapoznanie uczniów ze środowiskiem szkolnym.
TREśCI I ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich nawiązanych w oddziale przedszkolnym. – uczniowie mają prawo wyboru z kim chcą chodzić w parze
-zabawy integracyjne
– zabawy ulubionymi zabawkami znajdującymi się w szkole lub przyniesionymi przez dzieci
– zorganizowanie zajęć otwartych dla dzieci z oddziału przedszkolnego
wrzesień, październikmaj/czerwiec
2. Poznanie środowiska szkolnego – spotkanie i rozmowa z wychowawcą w dzień rozpoczęcia roku szkolnego
– wycieczka po budynku szkolnym i otoczeniu szkoły
– rozmowy z pracownikami szkoły
– dzielenie się wrażeniami z wycieczki (rozmowy, wyrażanie uczuć)
– zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski pomocy w bezpiecznym przemieszczaniu się uczniów kl. I z szatni do sali zajęć (rano przed rozpoczęciem zajęć)
wrzesień,
październik
3. Współpraca w grupie, rozwijanie potrzeby aktywności, bezpieczeństwa, przynależności. – rozmowy w kręgu
– zabawy integracyjne
– zabawy rytmiczno-ruchowe na zajęciach i na przerwach
– opowiadania nauczyciela i chętnych uczniów
– spotkanie dzieci z panem policjantem. Pogadanka n/t bezpiecznej drogi do i ze szkoły
– wycieczka na ulicę, nauka prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym
wrzesień, październik
4. Poznawanie praw i obowiązków ucznia. – rozmowy w kręgu
– opracowanie kontraktu z klasą
– pełnienie dyżurów w klasie
– wybór samorządu klasowego
wrzesień, październik
5. Określanie własnych uczuć i rozpoznawanie uczuć innych. Tolerancja, życzliwość, koleżeńskość. – ćwiczenia dramowe,
– rozmowy z nauczycielem i kolegami
– malowanie obrazów i plakatów wyrażających uczucia
– formułowanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
– analizowanie zachowań uczniów w klasie
wrzesień
6. Pozyskiwanie nowych kolegów i przyjaciół. – zabawy integracyjne,
– ćwiczenie komunikacji niewerbalnej,
wrzesień, październik
7. Aktywne włączanie się w życie klasy i szkoły. – udział w apelach szkolnych
– uczestniczenie w akcji „Sprzątanie świata”
– przygotowanie uroczystości „ślubowania i Pasowanie na ucznia”
– urządzanie sali lekcyjnej
wrzesień, październik
8. Zorganizowanie w sali lekcyjnej kącika zabawek i pamiątek z wakacji oraz wystawy prac wykonanych przez dzieci. – wspólne rozmowy i planowanie
– urządzenie kącika przyrodniczego
– wspólne zabawy i porządki w kąciku zabawek i pamiątek
– organizowanie wystaw prac dzieci
wrzesień
 
Cele i treści programu będą realizowane poprzez następujące metody nauczania;
– metody podające (pokaz, opowiadanie, rozmowa)
– metody problemowe (interpretacje plastyczne, burza mózgów, gry dydaktyczne, ilustracje ruchowe piosenek, zabawy dramowe, zabawy integracyjne)
– metody praktyczne (wycieczki, tworzenie prac plastycznych, obserwacja bezpośrednia i pośrednia)środki dydaktyczne:
– wzrokowe
– słuchowe
– wzrokowo-słuchowePRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
• dziecko bezstresowo staje się uczniem;
• uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych;
• swobodnie porusza się po budynku szkolnym;
• wie, jak funkcjonuje szkoła;
• otoczone jest opieką pedagogiczno – psychologiczną, logopedyczną, reedukacyjną i psychologiczną;
• rodzice mają poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko;
• rodzice współpracują z wychowawcą i czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

EWALUACJA PROGRAMU
Formy ewaluacji:
• obserwacja uczniów – rozmowy z wychowawcami;
• spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami;

Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione na spotkaniu zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_20161212_085345_wynik

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo