Home » Program adaptacyjny dla uczniów kl. I szkoły podstawowej

Program adaptacyjny dla uczniów kl. I szkoły podstawowej

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. Karoliny Kózkówny
W ROZDZIELU
Rok szkolny 2019/20

WSTĘP

Rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, bywa często dużym stresem dla dzieci, dlatego już od pierwszego dnia pobytu w szkole, wychowawca powinien zapoznawać ich z nowym środowiskiem, zachęcać do nauki, do nowego trybu życia.

Wszyscy pierwszoklasiści odbywali roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym przy naszej szkole, dlatego też, adaptacja tych dzieci do warunków szkolnych odbywała się stopniowo w ciągu całego pobytu w przedszkolu. Przedszkolaki brały udział w różnych uroczystościach szkolnych, wspólnych zabawach wraz z uczniami klas I – III, odbywały się integracyjne wycieczki, spotkania w sali gimnastycznej oraz na placu zabaw.
  Program adaptacyjny uczniów klasy pierwszej ma służyć zarówno nauczycielowi jak i uczniom. Stanowi uporządkowany wykaz zadań i treści, sposobów i form, które powinien realizować nauczyciel, aby dzieci już od pierwszego dnia pobytu w szkole miały możliwość szerokiego zaspokajania swoich potrzeb, wyrażania uczuć, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Ma ułatwić pracę nauczyciela z wychowankami, sprawić, aby dzieci czuły się szczęśliwe, bezpieczne i rozumiane, by chętnie przychodziły do szkoły, były radosne, zadowolone, życzliwe innym, twórcze i pełne optymizmu.

CEL OGÓLNY PROGRAMU:
– bezstresowa adaptacja dzieci do nauki w szkole
– tworzenie i kształtowanie prawidłowo funkcjonującego zespołu klasowego

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

–  nabywanie przez dzieci nowych doświadczeń i umiejętności poprzez zabawę
– kształtowanie u uczniów pozytywnych emocji – radość, zadowolenie
– podnoszenie wiary we własne siły i wzmacnianie samooceny
– wyrabianie umiejętności określania uczuć własnych i rozpoznawania uczuć innych
– uczenie odpowiedzialności za siebie i kolegów,
– poznawanie praw i obowiązków ucznia,
– nawiązanie więzi przyjacielskich i koleżeńskich w klasie,
– wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie i nauka wzajemnej współpracy,
– zapoznanie uczniów ze środowiskiem szkolnym.

TREŚCI I ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich nawiązanych w oddziale przedszkolnym. – uczniowie mają prawo wyboru z kim chcą chodzić w parze na przerwach
-zabawy integracyjne
– zabawy ulubionymi zabawkami znajdującymi się w klasie lub przyniesionymi przez dzieci, korzystanie z dostępnych gier planszowych
Cały rok   

(w wolnych chwilach)

2. Poznanie środowiska szkolnego – spotkanie i rozmowa z wychowawcą w dzień rozpoczęcia roku szkolnego
– wycieczka po budynku szkolnym i otoczeniu szkoły
– rozmowy z pracownikami szkoły
– dzielenie się wrażeniami z wycieczki (rozmowy, wyrażanie uczuć)
– zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski pomocy w bezpiecznym przemieszczaniu się uczniów kl. I z szatni do sali zajęć (rano przed rozpoczęciem zajęć)
wrzesień,
październik
3. Współpraca w grupie, rozwijanie potrzeby aktywności, bezpieczeństwa, przynależności. – rozmowy w kręgu
– zabawy integracyjne
– zabawy rytmiczno-ruchowe na zajęciach i na przerwach
– opowiadania nauczyciela i chętnych uczniów
– spotkanie dzieci z panem policjantem. Pogadanka n/t bezpiecznej drogi do i ze szkoły
– wycieczka na ulicę, nauka prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym   

-udział uczniów klasy I w Ogólnopolskim programie ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

wrzesień, październik   

 

I półrocze

4. Poznawanie praw i obowiązków ucznia. – rozmowy w kręgu
– opracowanie kontraktu z klasą
– pełnienie dyżurów w klasie
– wybór samorządu klasowego
wrzesień, październik
5. Określanie własnych uczuć i rozpoznawanie uczuć innych. Tolerancja, życzliwość, koleżeńskość. – ćwiczenia dramowe,
– rozmowy z nauczycielem i kolegami
– malowanie obrazów i plakatów wyrażających uczucia
– formułowanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
– analizowanie zachowań uczniów w klasie
wrzesień
6. Pozyskiwanie nowych kolegów i przyjaciół. – zabawy integracyjne,
– ćwiczenie komunikacji niewerbalnej,
wrzesień, październik
7. Aktywne włączanie się w życie klasy i szkoły. – udział w apelach szkolnych
– uczestniczenie w akcji „Sprzątanie świata”
– przygotowanie uroczystości „Ślubowania i Pasowanie na ucznia”
– urządzanie sali lekcyjnej, dbanie o dekorację   

-udział w różnych akcjach prowadzonych przez Samorząd Szkolny oraz SK Caritas

wrzesień, październik   

 

cały rok

8. Zorganizowanie w sali lekcyjnej kącika zabawek i pamiątek z wakacji oraz wystawy prac wykonanych przez dzieci. – wspólne rozmowy i planowanie
– urządzenie kącika przyrodniczego
– wspólne zabawy i porządki w kąciku zabawek i pamiątek
– organizowanie wystaw prac dzieci
wrzesień

 

Cele i treści programu będą realizowane poprzez następujące metody nauczania:
– metody podające (pokaz, opowiadanie, rozmowa)
– metody problemowe (interpretacje plastyczne, burza mózgów, gry dydaktyczne, ilustracje ruchowe piosenek, zabawy dramowe, zabawy integracyjne)
– metody praktyczne (wycieczki, tworzenie prac plastycznych, obserwacja bezpośrednia i pośrednia)środki dydaktyczne:
– wzrokowe
– słuchowe
– wzrokowo-słuchowe

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
• dziecko bezstresowo staje się uczniem
• uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych
• swobodnie porusza się po budynku szkolnym
• wie, jak funkcjonuje szkoła
• otoczone jest opieką pedagogiczno – psychologiczną, logopedyczną, reedukacyjną i psychologiczną
• rodzice mają poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko
• rodzice współpracują z wychowawcą i czynnie uczestniczą w życiu klasowym

 

EWALUACJA PROGRAMU
Formy ewaluacji:
• obserwacja uczniów – rozmowy z wychowawcą;
• spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami;

Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione na spotkaniu zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo