Home » Regulamin rekrutacji – SP

Regulamin rekrutacji – SP

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana
w Rozdzielu
na rok szkolny 2017/2018

I WSTĘP

1. Poniższe zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Rozdzielu.
2. Rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza się na podstawie zgłoszenia /załącznik nr 1/.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Rozdzielu.

II ZASADY REKRUTACJI

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą:
a) dzieci urodzone w 2010 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane równorzędnie bez względu na wiek.
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w punkcie III.
7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 30 sierpnia 2017 r.

III KRYTERIA

Lp. Kryterium Wartość punktowa
1. Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata w Szkole Podstawowej w Rozdzielu 2
2. Realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Szkole Podstawowej w Rozdzielu 2
3. Samotne wychowywanie kandydata 1
4. Orzeczenie o niepełnosprawności 1
5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 1
6. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy 3

IV WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA

1. Oświadczenie o spełnieniu danego kryterium.

V HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. Składanie dokumentów / wniosków – od 3 marca do 21 kwietnia (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektora szkoły).
2. Od 24 do 27 kwietnia weryfikacja wniosków /spełnianie kryteriów/.
3. Do 28 kwietnia ogłoszenie wyników rekrutacji – wstępna lista przyjętych (weryfikowana pisemnie / ustnie do 8 maja).
4. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów – 12 maja.
5. Od 15 maja do 30 sierpnia rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

VI KOMISJA REKRUTACYJNA

1. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:

1. przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie dokumentów w terminach określonych w punkcie V,
2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
3. przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty,
4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, lub informację o liczbie wolnych miejsc.

VII PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / opiekun prawny może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 Druki dla rodziców do pobrania Załączniki

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

20181025_100313.800x450.128.1K

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo