Home » Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej

Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej

Zasady przyjmowania dzieci do  Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny  na rok szkolny 2018/19

 1. Do klasy I przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej urodzone w 2011 r. na podstawie Zgłoszenie (wzór nr 1) rodziców.
 2. Do klasy I przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej urodzone  w 2012 r.   na podstawie zgłoszenia rodziców, jeżeli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub mają pozytywną opinię publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni
  o dojrzałości szkolnej.
 3. Kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na Wniosek (wzór nr 2) rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z Uchwałą
  Nr XXIII/164/2017Rady Gminy Żegocina i Zarządzeniem Nr 0050.476.2018.Z Wójta Gminy Żegocina w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym), jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w/w
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna w składzie
  3 osobowym złożona  z nauczycieli szkoły.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje nadal wolnymi miejscami, tzn. przyjęcie ucznia nie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią ilość punktów:
  1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły (wg dokumentacji szkolnej) – 15 pkt,
  2. Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,
  3. Kandydat objęty kształceniem specjalnym (orzeczenie) –8pkt,
  4. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata (orzeczenie) – 6 pkt,
  5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt,
  6. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt
 8. Za potwierdzenie kryteriów 6b,6e,6f uznaje się oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenie (wzór nr 3)  .
 9. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadku przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia  dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 10. Terminy postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane corocznie do końca lutego.

 

 

 

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

Galeria

IMG_7582

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo