Home » strona główna » KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Od poniedziałku,  1 czerwca 2020 roku szkoła i oddział przedszkolny w Rozdzielu wznawiają swoją działalność. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia opiekuńcze, a szkoła konsultacje dla uczniów klas I-VII. Uczniowie klasy VIII korzystają z konsultacji od 25 maja 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 • oddział przedszkolny w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • szkoła podstawowa prowadzi konsultacje dla uczniów klas I-VII, którzy zgłosili wcześniej do wychowawców taką potrzebę,
 • oddział przedszkolny i szkoła nadal będą prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • w oddziale przedszkolnym nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynki szkoły i oddziału przedszkolnego są bezpieczne, zostały zdezynfekowane oraz gruntownie posprzątane i przygotowane na przyjęcie dzieci,
 • dzieci będą odbierane przez pracowników szkoły i oddziału przedszkolnego od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku.
 • przyjście do oddziału  przedszkolnego proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do oddziału przedszkolnego będą zamknięte).
 • pracownik oddziału przedszkolnego i szkoły dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Temperatura 37° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren budynku.
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą 2 metry,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych ( maseczkę zasłaniającą nos i usta) i rękawiczki lub zdezynfekowania rąk,
 • do oddziału przedszkolnego i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły,
 • do oddziału przedszkolnego i szkoły dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – rodziców/prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do szkoły i oddziału przedszkolnego,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji i dezynfekcji rąk,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w oddziale przedszkolnym i w szkole do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk),
 • obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń oddziału przedszkolnego i szkoły,
 • wszystkim osobom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren oddziału przedszkolnego i szkoły),
 • w razie potrzeby należy kontaktować się z dyrektorem szkoły,
 • prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 613 3033 lub e- mail: zsrozdziele@poczta.onet.pl  
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub e -mail,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu nauczyciela lub pracownika szkoły na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu
  z rodzicami, szkoła powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych działań,
 • z sal zabaw w oddziale przedszkolnym i z sal szkolnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania oddziału przedszkolnego: od 7.45 do 13.00. Godziny pracy szkoły od 7.00 do 15.00.
  Dzieci można przyprowadzać do oddziału przedszkolnego w godzinach od 7.45 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do oddziału przedszkolnego. Natomiast do szkoły na 5 minut przed umówioną konsultacją.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do oddziału przedszkolnego lub na konsultacje do szkoły proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły i oddziału przedszkolnego w okresie pandemii COVID-19  i wypełnienie Deklaracji oraz podpisania Oświadczenia.

Kontakt

    Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rozdzielu
Rozdziele 156
32-731 Żegocina
woj. małopolskie
tel. (014) 61-33-033

Ważne linki:

Galeria

galeria

POLECAMY

banner_nowepodreczniki

baner_dlarodzicow

baner_rok_bezpiecznej_szkoly

logo_bezpieczna_szkola

stop_dopalaczom

warto_zobaczyc

bezpieczenstwo